Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę  Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę
2014 - 2015

Projektu siekiame:

  • Trečiųjų šalių piliečiams suteikti lietuvių kalbos įgūdžius, atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygio (A1.1-A1.4) reikalavimus pagal  Bendruosius Europos kalbų metmenis.

 

  • Sudaryti galimybę TŠP įgyti žinių apie Lietuvos visuomenę, istoriją, pagrindinius įstatymus, sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinės apsaugos sistemas ir tokiu būdu padėti įveikti socialinio ir kultūrinio bei asmeninio adaptavimosi naujoje visuomenėje barjerus, ugdyti abipusį (TŠP ir Lietuvos visuomenės atstovų) supratimą ir toleranciją, taip užtikrinant sklandesnę TŠP integraciją į Lietuvos visuomenę.

 

  • Padėti TŠP įtvirtinti žinias, suteiktas auditorinio mokymo(si) metu, formuoti ir įtvirtinti aktyvaus ir atsakingo dalyvavimo vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime gebėjimus, ugdyti pilietines vertybes, užkirsti kelią galimai socialinei atskirčiai.

 

  • Įgyvendinti skirtingo lygmens lanksčias lietuvių kalbos mokymo programas TŠP grupėms atsižvelgiant į jų žinių ir išsilavinimo lygį bei siekiant sudaryti galimybes jose dalyvauti ir dirbantiems, ir besimokantiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą bus sudarytos galimybės įvairioms TŠP grupėms atsižvelgiant į jų žinių ir išsilavinimo lygį bei turimus lietuvių kalbos gebėjimus įgyti lietuvių kalbos įgūdžius, atitinkančius A2 ir B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus pagal  Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Organizacijos
Soros International House

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai