Projekto vykdytojai

Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) inicijuoja ir vykdo švietėjiškus projektus lygių galimybių, lyčių lygybės, nediskriminavimo ir pagarbos įvairovei srityse nuo pat savo įsikūrimo 2003 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra centro steigėjas.

 

LGPC darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą bei socialinių ir humanitarinių mokslų daktaro laipsnius, veda seminarus ir vykdo mokymus lyčių lygybės, daugialypės diskriminacijos prevencijos, tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymo, lygios galimybės šiuolaikinėje visuomenėje, globalizacijos, kultūrinio pliuralizmo ir pan. temomis mokytojams bei kitoms tikslinėms grupėms (valstybės tarnautojams, darbdaviams, teisėsaugos institucijų darbuotojams, NVO atstovams ir kt.).

 

Nuo 2009 m. iki dabar LGPC įgyvendina veiklas, skirtas stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės, palaikyti pasitikėjimo santykius su imigrantais, taip pat stiprinti pritarimą jų integracijai. Vykdydamas projektus, LGPC dirba su mokyklų bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais, mokslo institucijomis.

 

2010–2011 m. LGPC ekspertai dalyvavo konsultacijose su Užsienio reikalų ministerija dėl žmogiškosios dimensijos renginių ir teikė ekspertines žinias žmogaus teisių klusimais, Lietuvai pirmininkaujant ESBO. Bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei žmogaus teisių srityje dirbančiomis organizacijomis, LGPC vykdo Europos Komisijos projektus („Sisteminis lyčių lygybės integravimas valstybės valdyme“ (2011-2012), „Lygybės dialogas: politika ir šveitimas”(2008)). Bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu bei švietimo centrų vadovais, 2009 m. LGPC įgyvendino Nyderlandų Karališkos ambasados paremtą projektą “Kelias tolerancijos link”, kurio metu buvo rengiami mokymai daugialypės diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių temomis etninių mažumų mokyklų mokytojams Šalčininkuose, Širvintose, Visagine, Trakų ir Vilniaus rajonuose. 2006–2008 m. įgyvendinant projektą “Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo” LGPC ekspertai buvo atsakingi už televizijos laidų “Jeigu”, skirtų diskriminacijos įvairiais pagrindais prevencijai, turinį ir surengė 20 mokomųjų seminarų tolerancijos skatinimo tema.

 

Nuo 2006 m. Lygių galimybių plėtros centras yra tarptautinio Europos tinklo prieš rasizmą (European network against racism) nariai ir aktyviai dalyvauja šio tinklo seminaruose, konferencijose bei ekspertinėje veikloje. Nuo 2004 m. LGPC yra Tarptautinio lyčių politikos tinklo (International gender policy network) narys ir teikia ekspertines žinias, formuojant lyčių lygybės politiką Rytų Europos ir Vidurinės Azijos šalyse.

 

 

VŠĮ „Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM“ - 2009 m.  įkurta ne pelno siekianti organizacija, siekianti aktyviai veikti aplinkosaugos, lygių galimybių skatinimo bei socialinio aktyvumo ir atsakingumo srityse. Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM buvo įsteigtas siekiant:

 

  • inicijuoti, rengti ir vykdyti projektus, susijusius su visuomenės informavimu, sąmoningumo didinimu, aktyvaus pilietiškumo skatinimu;
  • organizuoti mokymus, konferencijas, seminarus, atkreipiant dėmesį į opiausias šiandienos socialines aktualijas ir naujų iniciatyvų galimybes;
  • skatinti nevyriausybinių organizacijų ir verslo įstaigų partnerystę ir socialinį atsakingumą siekiant visuotinio gėrio;
  • paskatinti visuomenę labiau domėtis aplinkos apsauga;
  • ugdyti ir atstovauti žmogaus teises;
  • skatinti socialinės integracijos procesus;
  • skatinti verslo sektoriaus socialinį atsakingumą;
  • skatinti viešąjį sektorių remti aukščiau minėtas iniciatyvas.